Prima paginaNoutatiModificarea legislatiei privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului

Modificarea legislatiei privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului

In data de 15 iulie 2020, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 620, Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 111/2020 („Ordonanta de Modificare AML”) privind modificarea si completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si pentru completarea art. 12, alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare.

Printre cele mai importante modificari introduse de catre Ordonanta de Modificare AML, putem enumera urmatoarele:

1. Extinderea sferei entitatilor raportoare si nuantarea criteriilor pentru care poate fi calificata o persoana ca entitate raportoare.

Au fost introduse urmatoarele entitati raportoare:

(i) Furnizorii de servicii de schimb intre monede virtuale si monede fiduciare;

(ii) Furnizorii de portofele digitale;

(iii) Persoanele care comercializeaza si/ sau depoziteaza opere de arta sau care actioneaza ca intermediari in comertul de opere de arta;

(iv) Dezvoltatorii imobiliari.

Ca precizare, persoanele mentionate la pct. (iii) de mai sus vor fi calificate drept entitati raportoare numai in cazul in care valoarea unei tranzactii sau a unei serii de tranzactii legate intre ele, efectuate de catre aceste persoane, reprezinta echivalentul in RON a 10.000 EUR sau mai mult. Totodata, agentii si dezvoltatorii imobiliari (inclusiv cand actioneaza in calitate de intermediari in incheierea de bunuri imobile) vor fi calificati ca entitati raportoare numai in ceea ce priveste tranzactiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezinta echivalentul in RON a 10.000 EUR sau mai mult.

2. Introducerea unor elemente directe si indirecte de identificare in ceea ce priveste beneficiarii reali.

Sunt introduse urmatoarele elemente directe si indirecte in scopul calificari unei persoane ca beneficiar real:

(i) Detinerea a peste 25% din capitalul social al unei societati de catre o persoana fizica este un indiciu al exercitarii directe a dreptului de proprietate;

(ii) Detinerea a peste 25% din capitalul social al unei societati de catre una sau mai multe entitati corporative straine care se afla sub controlul unei singure persoane fizice este un indiciu in sensul unei exercitari indirecte dreptului de proprietate.

Totodata, in circumstanta in care nu se poate identifica sau exista anumite indoieli in ceea ce priveste beneficiarului real, Ordonanta de Modificare AML mentioneaza in mod expres faptul ca vor fi identificate ca beneficiari reali persoanele care detin functii de conducere in respectiva societate: administratorii, directorii, membrii consiliului de administratie/ supraveghere, membrii directoratului.

3. Suplimentarea obligatiilor de cunoastere a clientelei impuse entitatilor raportoare.

Sunt introduse printre alte urmatoarele obligatii:

(i) obligatia de a obtine o dovadă a inregistrarii beneficiarilor reali sau informatii din registrele centrale ale beneficiarilor reali ori de cate ori incep o nouă relatie de afaceri cu persoane care sunt supuse obligatiei inregistrarii informatiilor privind beneficiarul real;

(ii) obligatia de a transmite un raport de tranzactii suspecte in situatia in care din anumite circumstante reiese ca o relatie de afaceri sau tranzactie ocazionala se incadreaza in notiunea de „tranzactie suspecta” potrivit dispozitiilor legale in materie;

(iii) obligatia de a raporta orice operatiuni suspecte cu legatura intre ele;

(iv) obligatia de a tine o evidenta a masurilor luate in vederea identificarii beneficiarilor reali, precum si a eventualelor dificultati intampinate in procesul de verificare a identitatii beneficiarului real;

(v) obligatia de identificare a clientilor folosind doar informatii obtinute din surse sigure si independente (nu doar credibile, astfel cum era prevazut in reglementarea anterioara);

Totodata, in cazul institutiilor autorizate in alte state membre care presteaza pe teritoriul Romaniei anumite servicii de remitere de bani si emitere de moneda electronica prin intermediul agentilor, respectiv prin intermediul distribuitorilor, a fost introdusa obligatia acestora de a stabili un punct unic de contact in Romania, comunicand in acest sens datele de contact ale punctului unic de contact catre Banca Nationala a Romaniei, in termen de 5 zile.

4. Reducerea limitei minime de raportare in cazul transferurilor externe.

Ordonanta de Modificare AML a micsorat limita minima privind transferurile externe efectuate de catre institutiile de credit si institutiile financiare de la echivalentul in RON a 15.000 EUR la 10.000 EUR (inclusiv in cazul operatiunilor care au legatura intre ele).

5. Definirea operatiunilor care au legatura intre ele

Operatiunile care au o legatura intre ele au fost definite ca acele operatiuni a caror valoare este fragmentata in transe mai mici (prin raportare la limitele impuse), care au elemente comune cum ar fi: partile tranzactiilor, inclusiv beneficiarii reali, natura sau categoria in care se incadreaza tranzactiile si sumele implicate.

6. Obligatia institutiilor financiare de a raporta diferite informatii organului fiscal central.

Obligatia de a comunica, la solicitarea organului fiscal central, pentru fiecare titular care face subiectul solicitarii, toate rulajele si/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum şi informatiile si documentele privind operatiunile derulate prin respectivele conturi, a fost extinsa si asupra institutiilor de plată si institutiilor emitente de monedă electronică.

Totodata, aceste institutii financiare, precum si institutiile de credit, vor fi obligate sa comunice organului fiscal central, zilnic, informatii cum ar fi:

(i) lista

  • titularilor persoane fizice, juridice sau a altor entitati fara personalitate juridica ce deschid ori inchid conturi bancare sau de plati;
  • a persoanelor care detin dreptul de semnatura pentru conturile deschise la acestea;
  • a persoanelor care pretind că actioneaza in numele clientului;
  • a beneficiarilor reali ai titularilor de cont.

(ii) lista persoanelor care au inchiriat casete de valori, insotite de datele de identificare sau de numerele unice de identificare atribuite fiecarei persoane/entitati, dupa caz, impreuna cu datele referitoare la incetarea contractelor de inchiriere.

Informatiile mentionate mai sus, vor trebui pastrate pentru o perioada de 10 ani de la data incetarii relatiei de afaceri cu respectivii clienti, sau de la data efectuarii oricarei tranzactii ocazionale.

Totodata, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica au obligatia de a transmite organului fiscal central informatiile mentionate mai sus in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a Ordonantei de Modificare AML.

7. Reglementarea unor masuri suplimentare de cunoastere a clientelei in cazul tranzactiilor care implica tari terte cu grad ridicat de risc.

In acest caz, entitatile raportoare vor aplica printre alte urmatoarele masuri suplimentare de cunoastere a clientelei:

(i) obtinerea de informatii suplimentare privind clientul si beneficiarul real;

(ii) obtinerea de informatii suplimentare privind natura relatiei de afaceri care se doreste a fi stabilita

(iii) obtinerea de informatii privind sursa fondurilor si sursa averii clientului si a beneficiarului real;

(iv) obtinerea de informatii privind justificarea tranzactiilor care se doresc a fi avute in vedere sau realizate;

(v) obtinerea aprobarii conducerii de rang superior pentru stabilirea sau continuarea relatiei de afaceri;

(vi) realizarea unei monitorizari sporite a relatiei de afaceri, prin cresterea numarului si a frecventei controalelor aplicate si prin selectarea tipurilor de tranzactii care necesită o examinare suplimentară.

CONTEXT SI APLICABILITATE

Ordonanta de Modificare AML transpune Directiva (UE) 2018/843 (i.e. 5th AMLD) a Parlamentului European si a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului, astfel cum a fost publicata aceasta in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 156 din 19 iunie 2018.

Ordonanta de Modificare AML a intrat in vigoare la data de 15 iulie 2020, odata cu publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.

© Copyright Stratulat-Albulescu.ro 2020. Toate drepturile rezervate.