Prima paginaNoutatiProiect de norma cu privire la asigurarile de garantii

Proiect de Norma cu privire la asigurarile de garantii

Pe site-ul oficial al Autoritatii de Supraveghere Financiara („ASF”) a fost publicata spre dezbatere publica un nou proiect de norma care reglementeaza asigurarile de garantii constituite ca garantii de buna executie in baza diferitelor tipuri de contracte incheiate de catre asigurati („Norma”). Noua norma va fi aplicabila societatilor de asigurare si reasigurare („Societatile”).

In contextul in care asigurarile de garantii contractuale sunt instrumente de garantare eligibile din perspectiva legislatiei achizitiilor publice, dar si a altor legi speciale, precum cele privind plata accizelor ori a taxelor vamale, Norma urmareste sa clarifice diferentele dintre asigurarile de garantii in format de executare neconditionata si cele in format de executare conditionata, care garanteaza obligatiile contractuale rezultate din contracte de prestari servicii, executie lucrari etc.

Conform Normei, asigurarile de garantii conditionate sunt cele care prevad obligatia Societatilor de a plati o indemnizatie tertului beneficiar sub conditia constatarii producerii riscului asigurat si a neindeplinirii obligatiilor contractuale principale ale asiguratului din culpa exclusiva a acestuia din urma.

Pe de alta parte, asigurarile de garantii neconditionate stipuleaza plata indemnizatiei catre tertul beneficiar la prima cerere a acestuia, fara nicio cerinta suplimentara. Cu toate ca asigurarile de garantii neconditionate par a fi similare scrisorilor de garantie bancara, Norma prevede in mod expres ca aceste asigurari de garantii neconditionate nu sunt considerate garantii autonome astfel dupa cum acestea sunt reglementate de art. 2.321 din Codul civil, respectiv scrisori de garantie.

Asigurarile de garantii neconditionate trebuie sa indeplineasca anumite conditii, dupa cum urmeaza:

a) sa prevada obligatia Societatii de a efectua plata unei indemnizatii catre tertul beneficiar la prima cerere a acestuia, care sa nu fie conditionata de:

(i) constatarea in prealabil, de catre Societate, a producerii riscului asigurat si neindeplinirea obligatiilor principale ale asiguratului din culpa exclusiva a acestuia din urma;

(ii) recunoasterea culpei de catre asigurat sau acordul asiguratului cu privire la efectuarea platii si / sau inexistenta unei dispute intre acesta si beneficiar cu privire la temeinicia cererii de plata si / sau a sumei pretinse;

(iii) prezentarea de catre beneficiar si / sau asigurat a altor documente decat cele expres prevazute de legislatia aplicabila, cum ar fi, dar fara a se limita la, declaratia beneficiarului cu privire la culpa asiguratului ori notificarea transmisa de catre beneficiar cu privire la obligatiile neindeplinite de asigurat si modul de calcul al sumei pretinse;

(iv) refuzul ori imposibilitatea asiguratului de a plati beneficiarului suma pretinsa, precum si intrarea asiguratului in procedura de insolventa.

b) sa prevada obligatia Societatii de a efectua plata sumei pretinse de tertul beneficiar in termenul maxim prevazut de asigurarea de garantie, dar care nu poate fi mai mare de 30 zile de la data primirii cererii de plata si a documentelor mentionate mai sus;

c) contine dreptul Societatii (care urmeaza a fi exercitat dupa efectuarea platii):

(i) de a analiza si evalua faptele si actele prezentate de asigurat si/sau beneficiar, precum si temeinicia cererii de plata si a sumei pretinse;

(ii) in vederea recuperarii sumelor platite, de a se indrepta impotriva asiguratului, in cazul constatarii producerii riscului asigurat si neindeplinirii de catre acesta a obligatiilor principale garantate, prin executarea contragarantiilor constituite si prin alte mijloace prevazute de lege, si/ sau a tertului beneficiar, in cazul constatarii lipsei temeiniciei cererii de plata ori a sumei pretinse, prin alte mijloace prevazute de lege.

Totodata, Societatile trebuie sa implementeze un sistem riguros de analiza si evaluare a situatiilor economico-financiare ale potentialilor asigurati si a capacitatii acestora de a-si executa obligatiile principale si subscriu riscurile aferente asigurarilor de garantii, asigurandu-se ca din analiza efectuata rezulta ca potentialii asigurati au capacitatea financiara si tehnica de a-si executa obligatiile principale garantate.

Mai mult, in ceea ce priveste asigurarile de garantii neconditionate, se prevede ca Societatile sa se asigure ca:

a) asiguratul constituie in favoarea Societatii, pe toata durata valabilitatii asigurarii, contragarantii a caror valoare este cel putin egala cu nivelul sumei asigurate;

b) contragarantiile constituite si emitentii acestora au o calitate adecvata, astfel cum rezulta din procesul intern al Societatii de evaluare a acestora, pe baza politicilor si procedurilor adoptate, in sensul minimizarii riscului de neexecutare si / sau de neincasare a valorii contragarantiilor in cazul executarii acestora.

© Copyright Stratulat-Albulescu.ro 2022. Toate drepturile rezervate.